Haberler

23. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ

1 Eylül 2019 - Okunma: 14976
23. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ

Katılımcı Formu

 

23. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ

 

BİR KUŞAK – BİR YOL GİRİŞİMİNİN AYDINLIĞINDA

 

GELECEĞİN KÜRESEL VE BÖLGESEL DEĞİŞİM POLİTİKALARI

 

23. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde aşağıdaki konuları tartışmaya açacağız.

EKONOMİ PLATFORMU

 

“Verimlilik, kalkınma, teknolojik ve ekonomik gelişim"

 

 • Küreselleşmenin yeni boyutları veya Yeni Dünya Düzeni küresel ve bölgesel stratejik, ekonomik işbirliklerini nasıl etkileyecek?  Yeni harita nasıl şekillenecek?
 • Küreselleşmenin önemli bir boyutu olarak Bir Kuşak-Bir Yol Projesini konuşacağız. Farklı toplulukların ve kültürlerin bir arada yaşadığı Avrasya Bölgesinde ortak projeler yapabilmek, ortak duygu ve düşüncelerin gelişmesine katkıda bulunabilmek amacıyla beş yıldır gündeme aldığımız bu proje her ne kadar ekonomik bir koridoru hedef alsa da gerçekte barışı, istikrarı ve huzuru getirecek bir felsefe olarak görüşmeye açacağız.
 • Teknolojik gelişmeler ve bilişim ekonomisi, gelecekte sürdürülebilir ekonominin lokomotifi olabilecek mi?
 • Teknoloji’nin kullanım ömrü, gelişmenin tanımı ve bilişimin teknolojiye etkisi ne olacaktır?
 • Ekonomik güç olmanın yeni araçları,
 • Bölgesel jeo-stratejik projeler ve yatırımların geleceği ve etkileri,
 • Sürdürülebilir bir kalkınma için verimlilik tanımlarını yeniden nasıl ele alabiliriz?
 • Ulaştırma: Stratejik ve ticari işbirlikleri ve gelecek dinamikleri,
 • Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye stratejik işbirliğinin bölgesel kalkınmadaki rolü,
 • Teknolojik ve ekonomik gelişimin sosyal gelişime katkısı,
 • Bilgi donanımlı gençlerin gelecek sorunu ve beyin göçü?


ENERJİ PLATFORMU 

 

Avrasya’da uzun dönemde sürdürülebilir enerji politikaları” 

 • Enerji projelerinin bölgesel kalkınmadaki rolü, enerji projelerin sürdürülebilirliği
 • Küresel enerji endüstrisinin gelişimi ve petrolün geleceği ile küresel enerji’nin dönüşümü: yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı sürdürülebilirliğe giden bir yol olabilir mi?
 • Sürdürülebilir büyüme için enerji geçişleri ve küresel çevre ile petrol ve gaz endüstrisinde yeni teknolojik ortaklıklar döneminde yukarı ve aşağı yönde dijital dönüşüm stratejileri nelerdir?
 • Enerji sektöründe ekonomik ve politik eğilimlerin küresel enerji yönetişiminde risk değerlendirmesine ne gibi etkileri olabilir? Güney Gaz Koridoru projesinin bölgenin enerji arz güvenliği ve bölgesel kalkınmada ne gibi etkileri olabilir?
 • Artan yenilenebilir enerji kaynakları karşısında değişen gaz piyasaları: gelecek LNG ve doğal gaz boru hatları için ne gibi değerler taşımaktadır?
 • Arz güvenliği konularının gazın geleceği üzerindeki etkileri nelerdir?
 • Avrasya'nın Sürdürülebilir Enerji Geleceği için Ortaklıklar ve enerji sektöründe küresel trendlerin önemi nedir?
 • Düşük sera gazı emisyonlarına sahip uzun dönemli kalkınma stratejisi denildiğinde küresel enerji sektörü için zorlukları ve fırsatları nasıl değerlendirebiliriz?
 • Yenilenebilir ve yenilikçi çözümlerin itici gücü olarak pazar liberalleşmesi nasıl ile alınmalıdır.

 

DEĞİŞİMİN ÖNDERLERİ KADIN LİDERLER PLATFORMU 

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tartışmaları Çalıştayı”

 • Küreselleşen dünyada cinsiyet eşitliği, kadının toplumsal kalkınmasındaki rolü,
 • Kadın ve Siyaset,
 • Günümüzde bilim ve teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Doğal olarak bunun paralelinde toplumsal, kültürel, bireysel yaşam ve değerler sosyo ekonomik ve politik yapılanmalar ve paradigmalar da değişiyor.
 • Siyasette ve ekonomide küresel değişimler yaşanırken nüfusun yarısını oluşturan kadın yetenekleri göz ardı edemeyiz. Araştırmalar, toplumsal yaşamda yetenek çeşitliliğini güçlendirmemizin, kurumların ve ülkelerin performanslarını da arttıracağını gösteriyor.
 • Dünyanın büyük ekonomileri gelişmiş demokrasileri arasında yer almak isteyen ülkelerin ve şirketlerin artık bir kadın ajandası olmak zorunda.
 • Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda algı değişikliği yaratmak, kadınların konumunu ve çalışanların oranını yükseltmeye yönelik uygulamaları hayata geçirmek, toplumsal cinsiyete duyarlı aile, okul ve iş yeri ortamları yaratmak ana hedeflerimizi oluşturmalıdır.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerinin sadece plan ve programlarda, yasalarda, siyasi söylemlerde yer alması, ne yazık ki onların gerçekleşmesini sağlamıyor. Yasaların çıkarılması kadar uygulanması da önemlidir. Başarılı bir değişim programı ancak üst düzey yönetim tarafından teşvik edilir ve tamamen desteklenirse hayata geçirilebilir.
 • Siz üst konumundaki erkekler ve kadınlar siyasette, kamuda ve özel sektörde sahip olduğunuz gücü, kadınların varlıklarını her kademede desteklemek adına kullanmaya hazır mısınız?
 • Var olan klişeleri nasıl kaldırır, var olan kurumsal kültürü nasıl dönüştürebiliriz?
 • Yeni ve yaratıcı politikaları nasıl oluşturabiliriz?
 • Toplantımızda tüm sorular konuşulup tartışılacak.
 • Uygulanan projeler, iyi örnekler ve deneyimler paylaşılacak, birlikte örnek çözüm modelleri aranacak.

 

KENTLER PLATFORMU

“Gelecek kuşakların ihtiyaç ve beklentilerinin bugünden karşılanması”

 

 • 21. yüzyılın çağdaş belediyecilik hizmetlerinin yerel kalkınmaya olan etkisi nelerdir?
 • Yerel kalkınmada insan odaklı, eşitlikçi ve kapsayıcı olmanın ve de çok boyutlu olmanın önemi nedir?
 • Daha iyi bir yaşam standardı için sosyal belediyeciliğin önemi?
 • Sosyal belediyecilik kavramında ekonomik gelişme, sosyal paylaşım ve kapsayıcılık, siyasal katılım ve kültürel çoğulculuktan ne anlıyoruz?
 • Sosyal belediyecilikte sosyalleştirme, yönlendirme, yardım etme, yatırım yapmanın gerekleri nelerdir?
 • Ekoloji ve çevre, ulaşım, sosyal hizmetler, kadın, genç, engelli ve çocuklara dönük politikalar, ucuz ve sağlıklı gıda üretimi ile enerji konularında belediyelerin görüş alışverişi sağlayacakları kentler platformunda, bugünün ihtiyaç ve beklentilerini gelecek nesillerin kendi ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilme olanaklarını tartışmaya açacağız.

 

BARIŞ VE GÜVENLİK PLATFORMU 

“İnsanlığın ele alması gereken ortak işbirliği potansiyelleri"

 

 • Teröre karşı işbirliği
 • İstemsiz göçe karşı işbirliği
 • Doğal afetlere karşı işbirliği
 • Korona virüse karşı işbirliği
 • İklim konusunda işbirliği
 • Anlaşmazlıklarımız ilişkilerimize engel teşkil etmemelidir.

 

TERÖR VE BÖLGESEL ÇATIŞMALAR

BİR İNSANLIK DRAMI-KARABAĞ OTURUMU PLATFORMU

 

“İnsan haklarına saygı, işgale son-

Haksızlık sürdürülebilir olabilir mi?"

 

 • Terör - İnsanlığın en büyük sorunu
 • Çözülmemiş çatışmaların bölgesel işbirliğine ve kalkınmaya etkileri.
 • Dağlık Karabağ’ın işgali bölgeyi nasıl etkiliyor?
 • Kardeş Azerbaycan'ın karşılaştığı en büyük uluslararası sorun Dağlık Karabağ'ın işgalidir. Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan tarafından işgal edilmiş durumda ve bu işgalin zorlukları yıllardır, her türlü uluslararası itiraza rağmen devam etmektedir.
 • Uluslararası hukukun temel ilkelerini açıkça ihlal eden işgal nedeniyle, 1 milyondan fazla göçmen, dünyanın gözlerinin önünde zor koşullarda evlerinden, topraklarından uzakta yaşam sürdürmeye çalışmaktadır.
 • Marmara Grubu Vakfı olarak, Azerbaycan'ın uğradığı bu haksızlığı en gerçekçi şekilde çözmek için daha fazla zaman kaybetmeden kamuoyuna çözümümüzü dikkatlice ve özenle konunun sahipleri tarafından sunacak ve tartışmaya ve de değerlendirmeye açacağız.

 

 

KÜRESELLEŞMEKTE YENİ GÜÇ DENGELERİ 

 

“Diplomatik gücün önemi, ekonominin güvenirliliği”

 

 • Teknoloji ile dünya küçüldü ve günümüzde az sayıda kutuplu yapıdan çok merkezli bir dünya stratejisine yöneldik.
 • Bugün yaşamakta olduğumuz kaos, 20. yüzyıl kurumlarıyla 21. yüzyıl kurumlarını yönetmeye kalkmamızdan kaynaklanmaktadır. Dijital teknoloji ile jeopolitik gücün öneminin azaldığı günümüzde güç ekonomiye ve diplomasiye geçmektedir.
 • Bu da güç dengesizliğine sebep olmaktadır. Dolayısıyla demokrasi kavramını tartışmağa başlamış bulunuyoruz. Oysa demokrasiye ulaşıldığında arayışın son bulacağı söylenmişti. Günümüzde ise küresel demokrasinin yerini, refah vaadiyle ekonomi ve ilişkilerdeki diplomasi gücü almış bulunmaktadır.
 • Refahları gerileyen toplumlar zenginliği devam ettirme vaadindeki liderleri tercih ediyorlar. O liderler de ülkelerini ihya edeceğim derken, dünyayı kaosa sürüklüyorlar.
 • Günümüzde dünya çoğulcu demokrasi yerine geleceği liderlerin iki dudağı arasında bir yapıya büründü. Bu yapı güçlü diplomasisiyle demokrasiyi kaos haline getirdi.
 • Bir başka önemli konu ise, dünyamızın kendi kendini yok etmeye gidişidir. Bu alanda küresel ısınma en önemli gündem maddelerinden biridir. İklim değişikliğini yaşıyoruz. Tarımda felaketler oluyor. Küresel çapta kasırga, tayfun, aşırı sıcak ve soğuk havalar yaşıyoruz. Jeolojik bir resesyon içindeyiz. İklim kaynaklı küresel kayıplar insan yaşamını tehdit etmektedir.
 • Küreselleşme, ekonomik krizler, dini ve etnik farklılıkların birbirini tehdit unsuru olarak görmesi, bölgesel ihtilaflar, mikro milliyetçiliğin yayılması, sermayenin hareketi, elektronik iletişimin sınır tanımaz hale gelmesi, dünyada muazzam geniş kitlelerin hareketinin yarattığı göç olgusu dünyamızda bu gün dijital teknolojinin ve jeopolitik gücün önemini azaltmış bulunmaktadır. 
 •  

SAYGI VE YÖNETİŞİM

 

“Devlet liderliği ve taahhütlerden eyleme geçmek”

Katılımcılık, temsiliyet, sorumluluk, insan hakları, küresel barış ve küresel güvenlik


 • Dünyada siyasetin yeni politikalar geliştirememesi nedeniyle tıkanan siyaset demokrasilerde alışılmışın dışında liderleri iktidarlara taşıdı. Onlarla birlikte demokrasiden sapmalar ve korku politikalarına geri dönüşler başladı. Korku politikalarının sonucu evrensel  değerlerde görülen değişimler, hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, siyasetin alanını genişlettikçe bireylerin yaşam alanlarını daralttı. Özellikle gençler bu bağlamda içine düştükleri geleceğe tepki vermeye başladı. Herkesin sosyal ve uluslararası şartlarda bir yaşam hakkına sahip olmasının gerekliliğini gündeme getirdi. Kimi lider göçmen, mülteci korkusu, kimi lider islamofobi korkusu, kimi lider terörizm korkusu, kimi lider de aşırı milliyetçilik korkusu yaratarak ülke yönetmektedir. Düşünce ve ifade özgürlüğünde kısıtlamalar, insan haklarından verilen ödünler, medyanın ve yargının bozulması, savaşlar, ekonomideki gerilemeler gibi farklı nedenler, en gelişmiş ülkelerden en geri kalmış ülkelere kadar, hükümetlerden  farklı hayalleri olan, farklı ülkelerin gençlerinin ve kadınlarının çözümü sokaklarda aramasına neden olmaya başladı. Dünyanın her kıtasında pek çok ülkede öfkeli insanlar sokaklarda!
 • Bugün Fransa'dan Güney Amerika'ya, Lübnan'dan Hong-Kong'a kadar sokakları dolduran toplu gösteriler, dünya gençliğinin ve kadınların bu günün siyasetçilerinden sıkıldıklarının bir işareti midir? Sokaklarda artan toplu gösteriler, yeni bir siyasetin doğuşunu mu, yoksa rayından çıkmış demokrasilerin sonunu mu işaret ediyor? Sebepler farklı ama mevcut ekonomik ve siyasi düzenden memnuniyetsizlik hepsinin ortak paydası!
 • Yönetişim kurumlarının, sağlık, yeterli barınma, yeterli gıda, kaliteli eğitim, adil adalet ve kişisel güvenlik haklarını etkin bir şekilde güvence altına alması gerekmez mi?
 • Bireyin önemi, toplumun varlığı, iktidarın gücü, devletin yönetimi, meşruiyetin hukuksal dayanağı, egemenliğin kullanılması, yasaya uyum, hukukun işlemesi, bürokrasinin yapısı, sivil toplumun kendi dinamiğinin değerinin bilinmesi gerekmez mi?
 • Hukuk devletinde; insan haklarının, küresel barışın, küresel güvenliğin, kuvvetler ayrılığının önemi, şeffaflık, laiklik, demokrasi kültürü ve sivil toplumun demokrasi içindeki yeriyle, siyasal ilgisizliğin nedenleri konularının 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde tartışılmaya açılması hedeflenmektedir.